Avtal

För registrering av domännamn skall, förutom detta avtal, även reglerna för respektive toppdomän läsas och godkännas.
Regler för .se domäner.
Registrants Rights and Responsibilities document (ICANN bl.a. asia .biz .com .info .jobs .mobi .name .net .org)

Registrants' Benefits and Responsibilities

Avtal i korthet:

Genom att godkänna avtalet accepterar du att:

 • Endast publicera lagligt innehåll på nätet.
 • Alltid hålla dina kontaktuppgifter aktuella.
 • Förvara dina lösenord och inloggningar på ett säkert sätt.

Avtal mellan Eriks Webbservice och kund

 1. Detta avtal reglerar förbindelser och åtaganden mellan Kund och leverantör avseende Eriks Webbservice webbhotelltjänst.
 2. Webbhotelltjänsten innebär att Eriks Webbservice tillhandahåller serverutrymme enligt specifikation på faktura för Kunden att använda enligt givna regler för webbpublicering. I tjänsten ingår också e-posthantering enligt specifikation på faktura.

Giltighet

 1. Avtal anses ha träffats när Kund registrerats av Eriks Webbservice varvid även abonnemangstiden börjar löpa. Registrering av kund sker först när betalning för faktura är erhållen. Eriks Webbservice har rätt att avböja ansökan om abonnemang. Abonnemang får inte överlåtas utan att Eriks Webbservice meddelas och ger sin tillåtelse. Kunden intygar att han eller hon är 18 år eller att målsman intygar att han eller hon träder in som kund i detta kontrakt.
 2. Abonnemang löper med den tid som specefiserats på faktura. Vid abonnemangstidens slut blir kunden uppmanad att förlänga abonnemanget. Om kunden bortser från denna uppmaning anses abonnemanget som avslutat. Det faller på kunden själv att uppdatera sitt abonnemang. Eriks Webbservice kan inte hållas ersättningsskyldig om uppmaning att förlänga abonnemanget skulle utebli.
 3. Detta kontrakt kan avslutas av endera parten utan anledning med 30 dagars skriftligt meddelad uppsägningstid. Eriks Webbservice accepterar uppsägning via e-post. Eriks Webbservice kan avsluta kontraktet omedelbart om kunden misslyckas med att uppfylla reglerna i detta kontrakt utan ekonomisk ersättning eller skyldighet att betala tillbaka tidigare inbetalningar.

Betalning

 1. Avgifter utgår enligt Eriks Webbservice vid var tid gällande prislista för tjänsten. Kund kan, beställa domänadress mot särskild avgift. Betalning sker i förskott till Eriks Webbservice mot faktura eller Internetbetalning vid abonnemangstart respektive förlängning. Betalningen skall erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställningsdatum. Kund skall omgående meddela Eriks Webbservice om en faktura anses felaktig. Sker inte detta inom 8 dagar från fakturans utskriftsdatum förfaller Kundens rätt till sådan invändning.

Eriks Webbservice ansvar

 1. Med support avses svar som rör webbhotelltjänstens funktion samt utförande av begärda förändringar och tillägg rörande webbhotelltjänsten. Support inbegriper inte hjälp med HTML, skript eller databaser.
 2. Eriks Webbservice ansvarar för att akuta problem med Eriks Webbservice system och tjänster åtgärdas inom rimlig tid.
 3. Eriks Webbservice avsvär sig allt ansvar för att Eriks Webbservice servrar ska fungera helt problem- eller felfritt.
 4. Eriks Webbservice ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust och är befriad från ansvar för avbrott eller störningar som beror på omständigheter utanför Eriks Webbservice kontroll exempelvis blixtnedslag, brand, inbrott, översvämning, dåligt väder eller strejk (force majeure).
 5. Eventuellt skadestånd omfattar ej skador eller förlust i Kunds näringsverksamhet.
 6. Eriks Webbservice skadeståndsskyldighet är i varje enskilt fall begränsad till det belopp Kunden erlagt för webbhotelltjänsten.
 7. Eriks Webbservice ansvar är begränsat till sakskador som orsakats genom grov vårdslöshet av Eriks Webbservice. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet.
 8. Support per telefon ges endast efter Eriks Webbservice tillgängliga resurser eller enligt enskild överrenskommelse.
 9. Eriks Webbservice garanterar att åtkomst enligt ovan ges med så små avbrott som möjligt dygnet runt, alla dagar på året. Garantin omfattar inte åtkomsthinder beroende på Kundens egen uppkoppling, uppkopplingsleverantör eller tekniska problem mellan Eriks Webbservice uppkopplingspunkt och Kundens uppkopplingspunkt.
 10. Kunden har rätt till Eriks Webbservice server inom ramen för tilldelat i faktura specificerat hårddiskutrymme.
 11. Eriks Webbservice gör regelbunden backup, men förutsätter att kontohavaren har en backup att tillgå.

Kundens ansvar

 1. Kunden ansvarar själv för underhåll och skötsel av webbplatsen och/eller sitt hyrda serverutrymme.
 2. Kunden förbinder sig att undvika att påverka andra kunders webbplatser och att omedelbart meddela Eriks Webbservice om sådan åverkan antas ha skett.
 3. Kunden förbinder sig att förvara och hantera lösenord och där till hörande instruktioner skyddade från obehörig åtkomst och omedelbart meddela Eriks Webbservice om så inte skett.
 4. Kund är ansvarig för eventuellt nödvändiga tillstånd som finns för att sprida, ta emot eller lagra information. Kund är ensam ansvarig för allt material eller information på Eriks Webbservice servrar.
 5. Kund skall hålla kontaktuppgifter aktuella både hos Eriks Webbservice och för samtliga domännamn. All kontakt och fakturering sker via e-post, därför måste kundens e-postadress i Eriks Webbservice kundregister, cPanel och samtliga domän vara aktuell och aktiv. Det är kundens ansvar att se till att dessa uppgifter alltid är korrekta.
 6. Kund som genom sin kontrollpanel eller Microsoft Frontpage o.dyl. programvaror själv ändrar säkerheten på det tilldelade webbutrymmet ansvarar själv för att de tilldelade rättigheterna och behörigheterna är korrekta. Kund ansvarar för sitt kontonamn och lösenord.
 7. Kund ska bara använda Eriks Webbservice webbhotells server för laglydig verksamhet. Förmedlande av material som strider mot Svensk lag eller internationell lag eller överenskommelse är förbjudet.
  Alla typer av erotiskt material är förbjudet. Förbjudet är också att förmedla material med copyright utan tillstånd, att förmedla yttranden som kan ses som hets mot folkgrupp eller uppmana annan att begå brott, via Internet eller därmed sammankopplade nätverk.
 8. Förbjudet är allt medvetet handlande som negativt påverkar Eriks Webbservice system, andra Kunder eller Internet i sig självt. Vad detta är bedömmer Eriks Webbservice vid uppkommet tillfälle.
 9. Kund får inte göra reklam för, tillhandahålla eller på annat sätt göra att Eriks Webbservice servrar används till massbrev (spam) om inte mottagen i förväg gett sitt samtycke till detta. Gäller även spam, marknadsföring/korspostningar i Usenet-newsgrupper.

Avstängning av abonnemang

 1. Alla klagomål som pekar på kontraktsbrott kommer att tas mycket allvarligt och Kundens konto stängs omedelbart utan ersättning.
 2. Eriks Webbservice äger rätt att stänga Kundens konto om Kunden trots påminnelse inte betalt faktura inom angiven tid.
 3. Om avtal upphör att gälla upphör också all rätt för Kunden att använda tjänsten.

Övrigt

 1. Kontoinnehavaren äger lösenord och material/webbplats placerat på dennes hyrda serverutrymme. Eriks Webbservice tillhandahåller webbhotelltjänst (serverutrymme), delgivande av lösenord och liknande mot i första hand kontoinnehavare.
 2. Eriks Webbservice förbehåller sig rätten att stänga av och/eller ändra lösenord utan föregående varning när ett konto använts på ett sådant sätt att säkerheten kan ifrågasättas enligt Eriks Webbservice bedömning.
 3. Eriks Webbservice administrerar endast registreringen av domännamn och kan sålunda ej ta något ansvar för domännamnens riktighet eller giltighet. Eriks Webbservice sökfunktion för lediga domännamn är ingen garanti för att namnet är ledigt att registrera. Kunden ansvara för att uppgifterna i domänregistret är aktuella.
 4. För tjänsten gäller tillämpliga bestämmelser om sekretess. Eriks Webbservice hanterar all information om kunder som konfidentiell för att värna om kundens integritet. Dock kan Eriks Webbservice via domstolsföreläggande eller av polis åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter.
 5. Eriks Webbservice har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en Kund bryter mot avtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera det material som anses olämpligt, är överträdelsen grov kan kontohavaren avstängas.
 6. Eriks Webbservice har rätt att ändra dessa villkor, abonnemangsavgiften eller tjänstens omfattning, 30 dagar efter det att Kunden underrättats.
  Ändringar i detta kontrakt gäller för tidigare kontrakt.
  Ändringar i detta kontrakt anses antagna av kund vid förnyande av service som specificerad tidigare.

Aktuellt avtal
Under Eriks Webbservice (www.eriks.nu) webbplats finns aktuellt avtal, pris, specifikationer och villkor publicerade.

<- Tillbaka

Vi använder kakor (cookies) för att hemsidan skall fungera.

Genom att besöka vår webbplats accepterar du användandet av kakor

Jag fattar